Bendruomeniniai vaikų globos namai

Bendruomeninių vaikų globos namų tikslai – užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Bendruomeninių vaikų globos namų uždaviniai:

 • užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
 • sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
 • užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
 • dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą;
 • pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
 • rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje.

Bendruomeninių vaikų globos namų funkcijos:

 • organizuoti ir teikti trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą vaikams nuo 3 metų iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą, iki mokslo metų pabaigos;
 • įvertinti individualius vaiko poreikius, sudaryti ir įgyvendinti individualius vaiko socialinės globos planus;
 • ugdyti vaiko gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinė brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;
 • užtikrinti higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią vaikų gyvenimo ir darbo aplinką;
 • sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, parenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
 • vaikų atostogų metu vykdyti įvairias užimtumo programas, įgyvendinti projektus;
 • sudaryti sąlygas globojamai (rūpinamai) nepilnametei iki jos pilnametystės gyventi kartu su savo vaiku ir dalyvauti jį auklėjant;
 • bendradarbiauti su valstybės ir Savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant ugdymo, socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus;
 • bendradarbiauti su vaiko tėvais ir kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka administruoti globotinių turtą, tvarkyti iš globojamų (rūpinamų) vaikų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą, valdyti, naudoti turtą ir juo disponuoti.

Vaikas išvyksta iš Bendruomeninių vaikų globos namų išvyksta, kai:

 • grąžinamas tėvams pasibaigus vaiko globai (rūpybai);
 • įvaikinamas;
 • sulaukia pilnametystės arba pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas);
 • susituokia;
 • teismo nutartimi arba Savivaldybės mero potvarkiu yra keičiamas vaiko globėjas (rūpintojas);
 • baigia bendrojo lavinimo mokyklą.
Skip to content