Prevencinės socialinės paslaugos

2023 m. kiekvienoje šalies  savivaldybėse pradedamos teikti prevencinės socialinės paslaugos. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS – 339 „Dėl pavedimo BĮ Raseinių pagalbos šeimai namams“ mūsų įstaigai pavestos vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijos ir kompleksinių paslaugų šeimai Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje organizavimas ir teikimas.

Prevencinių socialinių paslaugų tikslas – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį.

Prevencinės socialinės paslaugos:

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškaasmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą. Paslauga susideda iš:

 • konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų stebėjimo ir situacijos vertinimo;
 • veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su pasirinktos tikslinės grupės asmeniu;
 • veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti santykius;
 • pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti jo patiriamus sunkumus. Paslaugos gavėjai – asmenys ir jų šeimos.

Kompleksinės paslaugos šeimai paslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos. Paslaugos gavėjai – asmenys ir jų šeimos.

Darbas su bendruomene – asmenų, šeimų, jų grupių bei organizacijų gebėjimų, įgūdžių ir motyvacijos spręsti bendruomenės problemas puoselėjimas ir stiprinimas, siekiant kurti bendruomenei socialiai saugią aplinką. Paslauga apima šiuos elementus:

 • bendruomenės situacijos (ryšių, gebėjimų ir išteklių) stebėsena ir grįžtamojo ryšio organizavimas;
 • ryšių tarp įvairių asmenų grupių stiprinimas ir šių grupių telkimas;
 • asmenų gebėjimo veikti savarankiškai ir iniciatyviai stiprinimas;
 • viešųjų erdvių, reikalingų bendruomenei, paieška ir jų prieinamumo organizavimas;
 • telkiančių ir įgalinančių bendruomeninių veiklų inicijavimas ir palaikymas;
 • bendruomeniniam veikimui būtinų gebėjimų stiprinimas (iniciatyva, bendravimas ir bendradarbiavimas, planavimas);
 • socialiai pažeidžiamų grupių identifikavimas ir jų ryšio su bendruomene stiprinimas.  Paslaugos gavėjai – asmenys, šeimos, bendruomenė.

Šeimos konferencija – Šeimos ir vaiko (vaikų) įgalinimas ir taikinimas, ieškant šeimos ir vaiko paramos išteklių tarp išplėstinės šeimos ir (ar) kitų šeimai svarbių asmenų, siekiant įtraukti į sprendimo dėl vaiko šeimoje ir kitoje aplinkoje situacijos gerinimo priėmimą patį vaiką, jo šeimą ir išplėstinę šeimą. Paslaugos gavėjai – vaikai ir jų šeimos.

Atvirasis darbas su jaunimu – Paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius. Paslaugos gavėjai – mažiau galimybių turintis jaunimas.

Mobilusis darbas su jaunimu teikiant šią paslaugą, siekiama padėti jauniems žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti sunkumus (pvz., ugdymosi, užimtumo problemas ir pan.), sukurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, kurioje jauni žmonės galėtų kartu su draugais ir bendraamžiais ugdyti(s) socialinius įgūdžius. Teikiant paslaugą, siekiama padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą, užtikrinant turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą aktyviai veikti jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje. Paslaugos gavėjai – mažiau galimybių turintis jaunimas.

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. TS – 339 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. TS – 339 „Dėl pavedimo BĮ Raseinių pagalbos šeimai namams“.

Skip to content