Vaiko svečiavimasis

Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko svečiavimosi tvarka

Globojamo (rūpinamo) vaiko svečiavimasis šeimoje – pastovūs, trumpalaikiai susitikimai savaitgaliais, švenčių ir vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku.

Kokio amžiaus vaikai gali svečiuotis šeimoje?

Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų.
Vyresnis vaikas lengviau supras, kad negyvens su globėju nuolatos, kad turės po svečiavimosi sugrįžti į globos namus, tuo tarpu jaunesnio amžiaus vaikui tą bus sunkiau suprasti, o vaikui išgyvenusiam tėvų praradimą, tokios situacijos gali turėti neigiamos įtakos jo tolimesnei raidai.

Kur reikia kreiptis ir kokia yra vaiko išleidimo svečiuotis tvarka?

Asmuo, norėdamas paimti iš vaikų globos institucijos svečiuotis vaiką, turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

 • rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis,
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
 • sveikatos priežiūros įstaigos išduotą Medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a).

Vaiko teisių apsaugos skyrius per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis gavimo dienos patikrina fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis: 
kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą gavimo, patikrina fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas, galimybes tenkinti vaiko poreikius, išsiaiškina, ar kartu su juo gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi.
Asmuo, gavęs Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą apie jo tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją) ir sudaro su juo sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis.
Asmuo, paėmęs vaiką svečiuotis, atsako už jį nuo laikino svečiavimosi pagrindų atsiradimo iki vaiko grąžinimo jo globėjui (rūpintojui) momento.
Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį ne ilgiau kaip 1 metams, pas giminaitį, gyvenantį užsienio valstybėje, – ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.
Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas asmenį, kuris negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju) Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 str. nustatytais pagrindais, t.y.:

 • jeigu asmuo teismo pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
 • buvęs vaiko globėjas (rūpintojas), jei globa (rūpyba) buvo panaikinta dėl jo kaltės;
 • neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai asmuo yra artimasis vaiko giminaitis;
 • teistas už tyčinius nusikaltimus ir kt.;
 • taip pat pas asmenį, kuris yra įrašytas į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, išskyrus vaiko tėvus, apskaitą.

Vaiko globėjas (rūpintojas) nepriklausomai nuo vaiko laikino svečiavimosi vietos ir trukmės vykdo vaiko laikino svečiavimosi priežiūrą: palaiko ryšius su vaiku, domisi jo svečiavimosi sąlygomis ir jas patikrina (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), išklausydamas vaiko nuomonę.
Vaiko globėjas (rūpintojas) gali vaiką išleisti laikinai svečiuotis ir pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, jeigu dėl to kreipiasi vaiko giminaitis.
Užsienyje gyvenantis vaiko giminaitis taip pat pirmiausia turi kreiptis į Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo ir vaiko giminystės ryšius pagrindžiančius duomenis;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • sveikatos patikrinimo medicinines pažymas, kuriose nurodyti sveikatos sutrikimai turi būti pažymėti kodais pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK 10), ir pažymėjimą apie psichikos būklę;
 • savo gyvenamosios vietos kompetentingos institucijos informaciją dėl gyvenimo sąlygų tinkamumo tenkinti vaiko poreikius ir leidimo priimti vaiką laikinai svečiuotis bei informaciją, ar fizinio asmens atžvilgiu nebuvo taikytos vaiko teisių apsaugos priemonės;
 • užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažymą, kad fizinis asmuo nebuvo teistas.

Šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą turi būti patvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Vaiko globėjas (rūpintojas) gali išleisti laikinai svečiuotis į užsienį vaiką per užsienio valstybės organizaciją, turinčią Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos leidimą vykdyti globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programą Lietuvos Respublikoje.
Reikalavimas patikrinti fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis – privalomas visiems fiziniams asmenims, ketinantiems priimti vaiką laikinai svečiuotis.
Globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principus, sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr.A1-559 „Dėl institucijose globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( Žin., 2012, Nr.1-17).

Skip to content